Vol. 101. Chang, Chih-fen; Tong-ren, Ding; Wen-zao, Huang; Zhen-xi, Dong (Eds.)
Qualitative theory of differential equations
QA372 W4213