Vol. 85. Ise, Mikio; Takeuchi, Masaru
Lie groups
QA387 I7413