Vol. 17. Vereshchagin, Nikolai Konstantinovich; Shen, Alexander
Basic set theory
QA248 V4713