Kallenberg, Olav
Foundations of modern probability. Volumen 2. 3rd ed.
Cham, Switzerland : Springer, 2021. xii, 460 p. -- (Probability theory and stochastic modelling ; vol. 99)
QA273 K348 2021 V. 2