Molchanov, Ilya S.
Theory of random sets.-- 2nd ed.
London : Springer, 2017. xvi, 678 p. -- (Probability theory and stochastic modelling ; vol. 87)
QA273.5 M654 2017