Liu, Yanpei
Topological theory of graphs
Berlin : De Gruyter, 2017. xi, 357 p.
QA166.195 L58