Gorodentsev, Alexey L.
Algebra II : textbook for students of mathematics
Cham, Switzerland : Springer, 2017. xv, 370 p.
QA154.3 G6713 v. II