Gorodentsev, Alexey L.
Algebra I : textbook for students of mathematics
Cham, Switzerland : Springer, 2016. xx, 564 p. 
QA154.3 G6713 v. I