Zorich, Vladimir A.
Mathematical analysis I. 2nd ed.
Heidelberg : Springer, 2015. -- xx, 615 p. (Universitext)
QA300 Z67
2015 v. I