Katzourakis, Nikos
An illustrative introduction to modern analysis
Boca Raton, FL : CRC Press, 2018. xv, 541 p.
QA300 K37